• <em id="m7qwj"><strike id="m7qwj"><u id="m7qwj"></u></strike></em><em id="m7qwj"><ruby id="m7qwj"><u id="m7qwj"></u></ruby></em>

  <em id="m7qwj"><ruby id="m7qwj"><p id="m7qwj"></p></ruby></em>
  M? ch?ng khoáng Th??ng H?i:603969
  Gi?i thi?u C?ng ty

  C?ng ty c? ph?n AG Silver Dragon.M? c? phi?u : 603969.Tên ??y ?? là : C?ng ty c? ph?n TNHH cáp thép d? ?ng l?c Silver Dragon- Thiên Tan Trung Qu?c,là c?ng ty kinh doanh ba l?nh v?c ch? y?u là c?t thép d? ?ng l?c ,???ng s?t cao t?c,cáp thép bê t?ng d? ?ng l?c cho tàu ?i?n ng?m.

  Ti?n than c?ng ty thành l?p n?m 1978 t?i t?nh Hà B?c thành ph? Hà Giang Trung Qu?c, n?m 1988 chuy?n v? Thiên Tan tieesp t?c phát tri?n,T?ng b? n?m ? thành ph? Thiên Tan,hi?n t?i c?ng ty ?? có trung tam k? thu?t c?p qu?c gia,Phòng thí nghi?m c?p qu?c gia,??t b?ng c?p doanh nghi?p có m? hình ??i m?i c?p qu?c gia.

  B?ng giá ch?ng khoán
  人妻久久久一区二区三区,秋霞成人午夜鲁丝一区二区三区,国产乱码精品一区二区三区四川人